در انجیل لوقا باب شش آیات هجده و نوزده خداوند ما عیسی مسیح، کتاب اشعیا نبی را به این صورت قرائت می کنند: روح خداوند بر من است زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم واسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم وتا کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم. ترجمه قدیم سال۱۸۹۵میلادی. من رفتم همین آیه را در عهد عتیق کتاب اشعیا باب ۶۱آیات۱و۲خوندم. اگر دقت کنیم اصلاً جمله بینایی را به نابینایان اعلام کنم در متن عهد عتیق وجود نداره. پس مسیح از کجا این یک جمله را به کتاب اشعیا اضافه کرده؟

در متنی که عیسی مسیح از اشعیاء نقل قول کرد، در هیچ جای اناجیل اشاره نشده که از کجای اشعیاء خوانده است و یا اینکه حتماً مجبور بود فقط از یک قسمت از صحیفه اشعیاء قرائت کند و اکثر مفسرین کتاب مقدس معتقدند که عیسی مسیح مسئله بخشیدن بینایی به کوران را احتمالاً از اشعیاء 42: 7 که باز هم یکی از نبوتهای مسیحایی بوده و اشاره به مسیح موعود می کرده و نیز با متن اشعیاء 61: 1-2 همخوانی و هماهنگی زیبایی را داشته به همراه متن اشعیاء 61 قرائت کرده است و با توجه به اینکه عیسی مسیح حکمت کل کلام خدا بود و خود کلمه مجسم خدا بود و کاملاً بر کلام خدا مسلط، این امری کاملاً قابل پیش بینی می باشد و پذیرفته شده است.

در زیر اشعیاء 42: 7 را برایتان نقل قول می کنم که موضوع برایتان کاملاً روشن باشد:

" تا چشمان کوران بگشایی و اسیران را از  زندان و نشینندگان در ظلمت را از محبس بیرون آوری."

موفق باشید.

Oct/14/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 211 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر