آیاتی که در بعضی فیلم ها مانند احضار برای دور کردن شیطان می خوانند کدام آیات هستند؟ اصلاً می توان با خواندن آیاتی از کتاب مقدس خودمان را از شرّ موجودات غیر اُرگانیک مانند جِنّ حفظ کنیم اگر پاسخ آری است کدام آیات؟

مطالعه و ایمان به کلام خدا  و نیز دعای رهایی برای شخص می تواند او را از اسارت ارواح پلید آزاد سازد. برای اخراج روح پلید می بایست شخصی که دعای رهایی را می کند، به هویت و اقتدار خود در مسیح آشنایی و ایمان کامل داشته باشد.

Dec/28/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 115 بازدید 14  

نظرات کاربران


ارسال نظر