برای ما کاتولیک ها چون مراسم کلیسایی حائز اهمیت است آیا ممکن است آداب کلیسا رفتن و مراسم کلیسایی را شرح بدهید؟

با در نظر داشتن این که وب سایت پرپاسخ وب سایتی است بین الکلیسایی و غیرفرقه ای و نیز تمرکز این وب سایت به کتاب مقدس است و نه سنتهای کلیسایی، می توانم به سه آئین کتاب مقدس اشاره کنم:

1- آئین تعمید آب- شخص پس از ایمان آوردن به عیسی مسیح می بایست سریعا" در کلیسا به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید آب بگیرد.

2- آئین عشاء ربانی یا شام خداوند- در این آئین که به منظور به یاد آوردن مرگ خداوند ما عیسی مسیح و قربانی او بر صلیب و نیز مقدس نگاه داشتن کلیسا و مؤمنین مسیحی  انجام می شود، می بایست شخص شرکت کننده در مراسم رابطه شخصی خود با خدا و دیگران را تفتیش کند و در صورت وجود اختلالی در این روابط تصمیم به اصلاح آن بگیرد و نیز در این مراسم شخص اعلام می کند که با تمام کلیساهای دنیا و ایمانداران آنها، یک بدن را تشکیل می دهد و با شرکت در این مراسم می تواند شفای الهی را برای بیماریهای خود نیز دریافت کند.

3- آئین ازدواج- آئین ازدواج از آئینهای مقدس کلیسایی می باشد و خانواده و تقدس آن برای مسیحیان بسیار حائز اهمیت است. شخصی که ازدواج می کند، در حضور خدا وکلیسا و شاهدان با زوج یا زوجه خویش عهد و پیمان می بندد که فقط مرگ آنها را از هم جدا کند و در موقعیتهای مختلف به همسر خود وفادار خواهد ماند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/12/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 649 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر