تأکید اصلی در انجیل مرقس چیست؟

همان طوری که قبلاً اشاره شد، مرقس انجیل عمل و اقدام است. حتی مقدمه ندارد و فقط به ذکر عنوان کفایت شده است. نقل قول مستقیم از عهد عتیق به منظور نشان دادن انجام پیشگوییها بسیار کم است هر چند نقل قولها و اشارات زیادی وجود دارد. از هفتاد مثل و بیانات مربوط به آنها که در اناجیل یافت می شود مرقس فقط هجده فقره را ذکر می نماید و بعضی از آنها بسیار کوتاه و حتی یک جمله ای است. با مقایسه با اندازۀ این انجیل، مرقس قسمتی بیشتر از سایر اناجیل به معجزات اختصاص داده است زیرا از تعداد تقریبی سی و پنج معجزه مرقس هجده فقره ذکر می نماید. مثلاً لوقا در انجیل خود در متن یونانی در نود و یک صفحه فقط بیست معجزه ذکر می کند در حالی که هجده فقره معجزۀ مذکور در انجیل مرقس در پنجاه و سه صفحه یافت می شود. روشن است که مرقس بیشتر به عمل توجه دارد تا به تفکرات.

          مرقس را می توان انجیل عکس العمل های شخصی نامید. در تمام صفحات آن عکس العمل مردم در مقابل عیسی ذکر شده است. آنها متعجب شدند (1: 27)، ایراد گرفتند (2: 7)، ترسیدند (4: 41)، گیج شدند (6: 14)، متحیر گشتند (7: 37) و دشمنی کردند (14: 1). از این نوع عکس العمل ها لااقل بیست و سه مورد وجود دارد. طرز بیان وقایع جالب است و در عکس العمل های مردم می توانیم طرز فکرهای مختلفی را که امروزه در مورد عیسی وجود دارد مشاهده کنیم. علاوه بر این اشارات اتفاقی در مورد عکس العمل های مردم، موارد فراوانی از گفت و شنودهای عیسی و عکس العمل های شخصی وی ذکر گردیده است (3: 5، 5: 41، 7: 33، 8: 23، 9: 27، 10: 16).

          تمام این نکات و نظایر آنها، انجیل مرقس را انجیلی زنده و متحرک می سازد. در یکصد و پنجاه و یک مورد افعالی وجود دارند که وقایع گذشته را به صورت زمان حال بیان می دارند و بسیاری از افعال به صورت غیر کامل ذکر شده اند و این دو نکته نشان می دهد که انجیل مرقس کارها را در حین انجام شدن توصیف می نماید نه به عنوان وقایعی که به انجام رسیده و تمام شده اند. در انجیل مرقس جملات پر تحرک و زنده فراوان است: «بی درنگ روح وی را به بیابان می برد» (1: 12)، «طاق جایی را که او بود باز کرده شکافته ...» (2: 4)، «ارواح پلید ...» پیش او به روی در افتادند» (3: 11)، «امواج بر کشتی میخورد به قسمی که بر می گشت» (4: 37)، «آنگاه ایشان را فرمود که همه را دسته دسته بر سبزه بنشانند» (6: 39). اینها فقط چند نمونه است که سبک نیرومند و روح پرور مرقس را نشان می دهد و از این سبک می توان فهمید که نویسنده بدون شک از وقایعی سخن می گوید که خودش شاهد عینی آنها بوده است و تأثیر آنها را در خود و دیگران توصیف می نماید.

          از قرار معلوم هدف انجیل مرقس بشارتی بوده است. مرقص کوشیده است شخصیت و اعمال عیسی را به صورت پیام جدید یا «انجیل» به خواننده عرضه کند بدون این که لازم باشد خواننده اطلاعات زیادی از الهیات و تعالیم عهد عتیق داشته باشد. داستانها و مضامین کوتاه آن و بحث های مربوط به اجرای عملی حقایق روحانی در زندگی روزمره همان روشی است که یک واعظ ساده برای جلب مردم کوچه و بازار به کار می برد تا آنها را به سوی مسیح بیاورد. هر چند سبک این انجیل کاملاً ادبی نیست ولی توسط شخصی که از وی سخن می گوید هماهنگ گردیده و تصویری از مسیح به دست داده است که واقعی می باشد و نمی توان به آسانی فراموش کرد.

برگرفته از کتاب معرفی عهدجدید

نوشته: مِریل سی تِنی

ترجمه: کشیش طاطه وس میکائیلیان

Sep/16/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر