آیا جمعه صلیب هم یکی از اعیاد مهم مسیحیان است؟ روزی که عیسی مسیح را به صلیب کشیدند؟ مثل تولد عیسی مسیح و پنطیکاست و روز پاک یا قیام مهم است؟

روز مصلوب شدن مسیح، یکی از ایام بسیار مهم برای دنیای مسیحیت است و در واقع پایه و اساس ایمان ما مسیحیان است. مصلوب شدن مسیح به همراه رستاخیزش از مردگان، تضمین کننده نجات بشر از گناه و از سر گیری حیاتی نو در زندگی بشر می باشد، یعنی همان تولد نو. پس روز مصلوب شدن مسیح، روزی بسیار مقدس و مهم و اساسی برای ما می باشد و با توجه به اینکه مسیحیان به این روز در سایه رستاخیز مسیح نگاه می کنند، برای چنین روزی عزاداری و گریه و ماتم معنایی ندارد، چون عیسی مسیح از مردگان برخاسته و زنده جاوید است.

Apr/04/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 211 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر