تفسیر متی 5 آیه 6 چیست؟ "خوشابحال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا سیر خواهند شد؟ متی 5 آیه 10 خوشا بحال آنان که به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره مند خواهند شد." ؟

کلام خدا آنقدر واضح و روشن سخن می گوید که نیازی به تفسیر در این قسمت نیست. این آیات کاملاً آشکار هستند. عیسی مسیح وعده می دهد که هر کس که گرسنه  و تشنه عدالت باشد و از ظلم و گناه و شرارت دوری گزیند و با آن همراهی نکند، بالآخره با چشمان خود خواهد نگریست که بر ظالمان و ناعادلان چه رخ خواهد داد و شخصی که گرسنه و تشنه عدالت بوده وقتی عدالت نهایتاً اجرا شود، سیر خواهد شد.

عیسی مسیح همچنین می فرماید خوشابه حال آنانکه به سبب نیک بودن آزار می بینند چون اینگونه افراد نهایتاً شامل حال برکات آسمان و زمین خواهند شد. عیسی مسیح فرمود خوشابحال شما که به خاطر نام من پدر و مادر و زن و اولاد و برادر و خواهر خود را ترک کرده اید، زیرا در این دنیا و در ملکوت آسمان صد چندان خواهید یافت. عیسی مسیح وعده زندگی مرفه به پیروانش نداد. او فرمود پیروانش زحمت خواهند دید، اما در کنار زحماتشان برکات بسیاری را هم بر زمین و هم در آسمان دریافت خواهند کرد. او وعده نسیه نداد بلکه فرمود بر همین زمین نیز برکات زیادی را تجربه خواهیم کرد، اگر به خاطر نام او زحمات را به جان بخریم.

Jan/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 87 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر