متی باب 4 آیه 5 : چگونه ابلیس عیسی مسیح را به شهر مقدس برده و بر روی کنگره معبد بزرگ قرار می دهد و اصولاً چرا عیسی مسیح با او همراه می شود؟ و اینکه آیا کسی آنها را در آنجا می بیند؟

عیسی مسیح می بایست آنچه را باعث سقوط بشریت شده بود یعنی وسوسه های آدم و حوا و تسلیم شدن آنها به این وسوسه ها را کاملاً باطل می کرد و خط بطلانی بر آنها می کشید. به این علت خدای پدر اجازه داد، پسر یگانه او، این آزمایشها را تجربه کرده و از آنها با پیروزی بیرون بیاید تا کارهای ابلیس را کاملاً باطل سازد. این امر، یعنی وسوسه های بیابان در طول چهل روز روزه مسیح، مسئله ای بوده که مربوط به عیسی مسیح و شیطان به عنوان دشمن دیرینه اش می شد و به این علت کسی او را در حالی که با این  وسوسه ها دست به گریبان بود، ندیده است، اما او این مسائل را مسلماً در طول سه ساال و نیم خدمتش در میان شاگردانش برای آنها تعریف کرده بود و آنها نیز با صداقت و با الهام از روح خدا برای ما بیان کرده اند.

موفق باشید.

Apr/24/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 154 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر