انبیاء یا پیامبران کتاب مقدس: عاموس

لغت فوق به معنای بار مسئولیت می‌باشد. 

عاموس سومین انبیا از دوازده انبیای کوچک در عهد عتیق می‌باشد و کتاب عاموس متعلق به وی می‌باشد. در کتاب عهد عتیق به هیچ شخص دیگری که دارای نام عاموس باشد، اشاره نشده است. وی در شهر تقوع که در ۱۲ مایلی جنوب شرقی بیت لحم واقع است بدنیا آمد و در آنجا به شغل چوپانی پرداخت. وی علاوه بر چوپانی به کار چیدن انجیرهای صحرایی نیز می‌پرداخته است. آغاز پیامبری و نبوت وی در حدود سال ۷۶۳ قبل از میلاد و دو سال قبل از وقوع زلزله آغاز شد. دوران نبوت وی همزمان با سلطنت یربعام دوم بر اسرائیل و عزیا بر یهودا، و معاصر با اشعیا و یوشع نبی بوده است. عاموس از طرف خداوند خوانده شد که به تنهایی از دورترین نقطه جنوب یهودا، به شهر بیت ئیل که پایتخت حکومت شمالی اسرائیل بود، برود و پیام خداوند را به مردم اسرائیل بدهد. در دوران حکومت یربعام دوم، اسرائیل در اوج موفقیت و کامیابی بسر می‌برد، اما همزمان با آن، تجمل گرایی و فساد و بت پرستی نیز در میان اسرائیل رایج بود و عاموس قوانین خداوند را به مردم یاد آوری و از آنان خواست که از گناهانشان توبه کنند و داوری خداوند را بر قومهای ارام، صور، فلسطین، عمون، موآب، ادوم، اسرائیل و یهودا را نبوت و اعلام کرد. اما وقتی اَمَصیا، كاهن بیت ئیل، آنچه را كه عاموس نبوت کرده بود شنید، برای یربعام پادشاه اسرائیل پیغام فرستاد که عاموس بر علیه ما توطئه و خیانت می‌کند و می‌خواهد مملکت را به نابودی بکشاند. عاموس پس از انجام نبوت و کاری که خداوند به او واگذار کرده بود به یهودیه بازگشت، در کتاب مقدس در مورد مرگ عاموس و پایان زندگی وی چیزی گفته نشده است.

  منابع کتاب مقدس:     عاموس باب ۱، ۳، ۷

  عاموس باب ۱ آیه ۱ 
۱ کلمات عاموس که از شبانان تقوع بود و آنها را در ایام عزیا، پادشاه یهودا و ایام یربعام بن یوآش، پادشاه اسرائیل در سال قبل از زلزله در باره اسرائیل دید.  

  عاموس باب ۱ آیه ۳ 
۳ خداوند چنین می‌گوید: به سبب سه و چهار تقصیر دمشق، عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که جلعاد را به چومهای آهنین کوفتند.  

  عاموس باب ۳ آیه ۱۵ 
۱۵ و خداوند می‌گوید كه خانه زمستانی را با خانه تابستانی خراب خواهم كرد و خانه های عاج تلف خواهد شد و خانه های عظیم منهدم خواهد گردید.  

  عاموس باب ۷ آیه ۱۰ 
۱۰ و اَمَصیای كاهنِ بیت ئیل نزد یرُبعام پادشاه اسرائیل فرستاده، گفت: «عاموس در میان خاندان اسرائیل بر تو فتنه می‌انگیزد و زمین سخنان او را متحمل نتواند شد.  

  عاموس باب ۷ آیه ۱۴ 
۱۴ عاموس در جواب اَمَصیا گفت: «من نه نبی هستم و نه پسر نبی بلكه رمه بان بودم و انجیرهای برّی را می‌چیدم.

برگرفته از وب سایت: www.razgah.com

May/28/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 196 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر