چرا كاتوليك ها روسری را رعايت مي كنند وشما رعايت نمي كنيد؟

 در اول قرنتیان باب ١١ آيات ٣-١٦ به موضوع زنان و پوشش سر آنان اشاره مى كند. مضمون کل متن  در اول قرنتیان ١١: ٣-١٦ تسليم و أطاعت از نظم و فرمانهايى است كه  خداوند صادر كرده.  "پوشش سر زنان" نيز به عنوان  تصویريست  از نظم، سربودن و قدرت خدا. آیه کلیدی این قسمت   اول قرنتیان ١١: ٣مى باشد "“امّا می‌خواهم آگاه باشید که سر هر مرد، مسیح است، سر زن، مرد است، و سر مسیح خداست." مضمون و مفهوم این آیه در ادامه همين باب مشخص مى شود. اين ترتيب بدين شكل است: خداى پدر، خدای پسر، مرد یا شوهر، و زن و یا همسر. حجاب یا پوشش بر روی سر یک همسر ايمانداران مسيحى نشان دهنده اين بود كه او تحت اقتدار شوهرش، و در نتيجه در تسلیم خدا مى باشد.

 

در این قسمت همچنین آيه ١٠مى گويد، "از همین رو، و به‌ خاطر فرشتگان، زن باید نشانی از اقتدار بر سر داشته باشد." چرا اين امر براى فرشتگان مهم است؟ رابطه خدا با انسان چیزی است که فرشتگان به دقت مشاهده مى كنند و از آن ياد مى گيرند (اول پطرس ١: ١٢). بنابراین، تسلیم بودن یک زن به اقتدار خدا براوالگويى براى فرشتگان است. فرشتگان مقدس، که در تسلیم کامل  خدا هستند، انتظار دارند که ما به عنوان پیروان مسیح، نيز اينگونه رفتار كنيم.

 

این پوشش سر نه تنها به معنی  پارچه اى مى باشد بلكه به بلندى موى او نيز اشاره مى كند. چگونه می توانیم چنين چيزى بگوییم؟ ما باید این آیه را با توجه به چارچوب يا فضايى كه در آن ارائه شده است در نظر بگيريم. "“آیا طبیعتِ امور، خود به شما نمی‌آموزد که اگر مردی موی بلند داشته باشد، برای او شرم‌آور است، امّا اگر زنی موی بلند داشته باشد، مایۀ افتخار اوست؟ زیرا موی بلند به جهت پوشش به زن داده شده است.”(اول قرنتیان١١: ١٤-١٥). بنابراین، براساس فضاى این قسمت از متن، زنى كه موهای بلندى دارد مشخصا به عنوان یک زن خود را از مردان متمايز مى كند. پولس رسول در اینجا میگوید که در فرهنگ قرنتس، هنگامی که موى زنى بلندتر از شوهرش بود، نشان دهنده تسليم بودن او به شوهر خود به عنوان سر خانه بود.  نقش مرد و زن توسط خدا طراحی شده تا  درسى معنوی و عمیق را به تصوير بكشد، كه همان تسلیم به اراده و نظم و ترتيب خدا بودن است.

 

اما چرا مو در این آيات مسأله است؟ پولس رسول به موضوعى كه  مربوط به فرهنگ قرنتس مى باشد و باعث إخلال در کلیسا مى شده مى پردازد. برای یک زن  تراشیدن سر یک ننگ و رسوایی (و در تفکر یهودی، نشانه ای از عزاداری،  تثنیه ١٢: ٢١) بود. موى زن  "مایه افتخار" او (اول قرنتیان ١٥: ١١) بود. در فرهنگ قرنتس، زنان به طور معمول پوششى بر سر داشتند كه نمادی از تسلیم آنها به همسرانشان بود. پولس بر درستی  اين حكم فرهنگی صحه مى گذارد-چرا كه معاف كردن زنان از پوشش سر علامت کاملا اشتباهى را به  فرهنگ عامه ارسال مى كرد. در واقع، پولس می گوید که اگر یک زن مسیحی از پوشش سر خود امتناع  مى کند، پس موهای خود را نيزبتراشد (آیه ٦). زنی که حاضر به پوشیدن پوشش سردر آن فرهنگ نبود، اساسا إعلام مى كرد: "من از فرمان خداوند امتناع می کنم." بنابراین، پولس رسول به  قرنتیان تعليم مى دهد که بلندى مو و یا داشتن "پوشش" بر سر زنان نماديست از نگرش قلبى تسلیم  خدا بودن و تسليم  قدرت مقرر شده اوست.

 

حكم خدا این است که شوهر سر زن است همانطور كه خدا سر مسیح است، اما اين دلالت بر نابرابری و یا دون بودن زنان نسبت به مردان نمى كند. خدا و مسیح برابر و يك هستند، همانطور كه زن و شوهر یکی هستند. این قسمت چنين تعليم نمى دهد كه زن  از مرد پايينتر است یا که او باید مطیع هر مردى باشد. بلكه نظم خدا و ریاست روحانی در رابطه ازدواج را تعليم مى دهد.  در فرهنگ قرنتس، زنی که سر خود را در هنگام عبادت مى پوشاند و یا زمانی که  در عموم ظاهر مى شد، تحت اقتدار بودن او را نمايان مى كرد.

 

در فرهنگ امروز، ما دیگر شاهد پوشش سر زنان به منزله تسلیم نمى باشيم. در اغلب جوامع مدرن، روسری و کلاه به عنوان مد استفاده مى شوند. یک زن درصورتى كه پوشش سر را به عنوان نشانه اى از تسليم خود به اقتدار شوهرش  بداند در استفاده از آن حق انتخاب دارد. با این حال، این یک انتخاب شخصی است و نه به عنوان وسيله اى جهت قضاوت بر روحانيت فرد. مسئله اصلی در اینجا ديدگاه قلبى اطاعت از اقتدار خدا و تسلیم  نظم مقرر شده اوست "همانگونه كه تسليم خداوند هستيد" (افسسیان ٥ :٢٢ ). خدا بيشتر متوجه  ديدگاه ما به تسلیم بودن است تا  اينكه صرفا با پوشاندن سر تظاهربه أطاعت كنيم. اول تیموتائوس٢: ٩-١٠كلام خدا مى گويد، "نیز خواهانم که زنان پوششی شایسته بر تن کنند و خویشتن را به نجابت و متانت بیارایند، نه به گیسوانِ بافته، یا طلا و مروارید، یا جامه‌های فاخر، بلکه به زیورِ اعمال نیکو آراسته باشند، چنانکه شایستۀ زنانی است که مدّعی خداپرستی‌اند.”

 

منابع پيشنهادى: زنان در خدمت: چهار ديدگاه نوشتهRobert Clouse, eds.    Bonnidell &

و Logos Bible Software

مترجم: الهام ربیع نژاد

Feb/28/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 1087 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر