مسح روغن نشانه چیست؟ آیا نشانه روح القدس است؟

آنچه مسلم است در عهد عتیق اشاره به روغنی شده است که برای مسح انبیاء و کاهنان و پادشاهان استفاده می شد و این روغن سمبلی از روح خدا بود که افراد را برای خدمت خاصی برمی گزید و با ریختن روغن مسح بر سر این افراد در حضور جمع، خدمت آنان از جانب خدا اعلام و تصویب می شد.

در عهد جدید در رساله یعقوب اشاره شده که وقتی کسی بیمار می شود می تواند کشیشان کلیسا را طلب کنند و آنها این بیماران را با روغن مسح کنند و برایشان دعا کنند تا شفا بیابند. باید در نظر داشته باشیم که این روغن مسح اگر چه کاربرد کاملا" متفاوتی از عهدعتیق داشت ولی باز هم سمبلی از روح خدا می باشد که با قوت او، شخص بیمار شفا می یابد. عیسی مسیح در هنگام خدمت زمینی خود برای شفای بیماران از روشهای مختلفی استفاده کرد که برای تقویت ایمان افرادی که می خواستند برکت شفای خدا را دریافت کنند، مؤثر بود و روغن مسح در رساله یعقوب رسول نیز یکی از این روشهایی است که برای تقویت ایمان بیمار و نیز جاری شدن مسح روح القدس برای شفا، اهمیت دارد.

Jun/07/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 250 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر