از کجا بدونم بهشت و جهنم بعد از مرگ وجود داره وهمه چی پس از مرگ تموم نمیشه؟

با توجه به اینکه خدا حس عدالت خواهی را در ما بوجود آورده که نشانه ای از عدالت مطلقی است که در خود او نهفته است، بسیاری از اتفاقاتی که در زندگی روزمره اتفاق می افتند و عادلانه یا ناعادلانه می باشند و در این جهان کنونی پاسخی به آنها داده نمی شوند، مسلماً می بایست عدالتی نهایی  وجود داشته باشد که پاسخگوی حس عدالت خواهانه ما و خدای خالقِ این حس عدالت خواهی، باشد. مسلماً نمی توان پذیرفت که انسانهایی مانند مادر ترزا که با از خود گذشتگی به یتیمان و بچه های خیابانی بی سرپرست، فداکارانه خدمت کرد، می بایست با افرادی ظالم و بدکار مانند هیتلر و موسولینی و استالین به یک سرنوشت دچار شوند و هر کدام می بایستی به جزای اعمال خویش به شکلی صادقانه  و عادلانه برسند.

موفق باشید.

Apr/22/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 183 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر