آیا کلیسا جای خوبی برای جن گیری هست و اصلاً جن گیری که با آب مقدس انجام می گیرد چیست؟ یعنی آب مقدس چیست؟

کتاب مقدس به ما اشاره می کند که عیسی مسیح دیوها را به قدرت روح خدا اخراج می کرد و استفاده ای از آب مقدس نمی کرد و این مسئله بعداً در طول تاریخ به اعتقادات کلیسایی متصل شده که امری کتاب مقدسی نیست. اخراج ارواح شریر به قدرت روح خدا و بنام عیسی مسیح و با دانش به اقتدار و هویتی که در مسیح داریم، انجام می پذیرد.

مسلماً بهترین اقدام برای اخراج ارواح در تنهایی و بصورت شخصی است و نه در جمع کلیسایی.

May/25/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 191 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر