چند مشاورپادشاه توسط نبوزردان دستگیر شدند: (5 یا 7 نفر)؟ در نبردی که بین سبط یهودا و نبوزردان فرمانده لشگر بابل رخ داد کتاب مقدس آماری از دستگیر شدگان توسط او ارائه می دهد ولی این آمار در همه موارد یکسان است، فقط در قسمت مشاوران مخصوص پادشاه یهودا تناقض دارد و در یک جا تعداد آنها را 5 نفر و در جای دیگر 7 نفر اظهار می دارد: " سرایای کاهن اعظم و صفنیا معاون او و سه نفر از نگهبانان خانه خداوند به دست نبوزردان فرمانده لشکر بابل به بابل تبعید شدند. همچنین فرمانده سپاه یهودا و پنج مشاور پادشاه." (دوم پادشاهان 25: 18). مقایسه شود با: " در ضمن نبوزردان، فرمانده سپاه بابل این افراد را نیز در مخفی گاههایشان در شهر پیدا کرد. سرایا، کاهن اعظم و معاون او صفنیا، سه نفر از نگهبانان خانه خدا، یکی از فرماندهان لشکر با هفت نفر از مشاوران مخصوص پادشاه. (ارمیا 52: 24-25)؟

با توجه به متن کتاب ارمیاء نبی، شاهد این مطلب هستیم که در کتاب ارمیاء 37: 15 اشاره شده که یک سال قبل از واقعه ای که شما به آن در سؤالتان اشاره کرده اید ارمیاء به زندان افتاده: "سروران بر ارمیاء خشم نموده، او را زدند و او را در خانه یوناتان کاتب به زندان انداختند زیرا آن را زندان ساخته بودند." پس از گذشت چند روز از زندانی شدن ارمیاء در خانه یوناتان کاتب ، در ارمیاء 37: 17-21 و ارمیاء 32: 2 متوجه می شویم که ارمیاء در صحن زندانی که در خانه پادشاه قرار داشت زندانی شد. پس از این اتفاق ارمیاء به فرمان پادشاه در سیاه چال مَلکیا ابن مَلِک که در صحن زندان بود انداخته شد و ارمیاء را به ریسمانها فرو هشتند و در آن سیاه چال آب نبود، لیکن گِل بود و ارمیا به گِل فرو رفت (ارمیاء 38: 5-6). پس از آن عَبَدمَلَک اهل اتیوپی یا حبشه که یکی از خواجه سرایان و در خانه پادشاه خدمت می کرد به پادشاه التماس کرد که ارمیاء نبی را از سیاه چال بیرون بیاورد و پادشاه نیز خواهش او را اجابت کرده و دوباره ارمیاء نبی را به صحن زندانی که در خانه پادشاه قرار داشت برگرداند (رجوع شود به ارمیاء 38: 7-13) جایی که او در آنجا ماند تا روزی که اورشلیم به اسارت رفت (ارمیاء 38: 28). بنابرین در زمان به اسارت رفتن اورشلیم، ارمیاء نبی از افرادی بود که روی پادشاه را می دید. پس ارمیاء 52: 25 صحت دارد وقتی می گوید که در زمان سقوط اورشلیم، هفت نفر نزد پادشاه بودند وقتی او به اسارت رفت. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که به علاوه آن پنج نفر که در حضور پادشاه می ایستادند، ارمیاء نبی نیز در زمان سقوط اورشلیم و اسیر شدن پادشاه، در حضور پادشاه بود. کتاب پادشاهان، تنها به پنج نفری اشاره دارد که در حضورپادشاه می ایستادند و  به دستور پادشاه بابل به قتل رسیدند و ارمیاء به همراه عَبَدمَلَک اهل حبشه که در باره او نیز می خوانیم که " در خانه پادشاه خدمت می کرد" (ارمیاء 38: 7-8) و از حامیان ارمیاء بود، جزو این هفت نفر بودند. پس کتاب ارمیاء به علاوه پنج نفری که به دستور پادشاه بابل به قتل رسیدند و در دوم پادشاهان به آنها اشاره شده، ارمیاء و عبدملک را نیز با این افراد به حساب می آورد.

Aug/23/2019 پاسخ 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 183 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر