آیات انتهایی باب 42 اشعیاء خبر ازقتل وغارت بنی اسرائیل می دهد. حضرت محمد با چهار طایفه از یهودیان جنگید که سه طایفه از آنها در مدینه ساکن بودند به نامهای یهودیان بنی قریظه ویهودیان بنی قینقاع ویهودیان بنی نضیر ویک طایفه در خارج از مدینه بودند به نام یهودیان خیبر که مسلمان ها تعدادی از آنها را به قتل رساندند وتعدادی را هم تبعید کردند واموال تعدادی از آنها را هم به غنیمت گرفتند. پس این آیات با حضرت محمد متناسب تر است. ولی با این حال من نمی خواهم این آیات را به حضرت محمد ربط دهم. اما می خواهم بدانم ربط این آیات با مسیح چیست؟ مگر در زمان حضرت مسیح، بنی اسرائیل مورد قتل وغارت قرار گرفتند؟

توجه داشته باشید که آیات آخر اشعیاء 42 در باره زمان خود اشعیاء است که قوم اسرائیل دچار اسارت و بدبختی و قتل و غارت شده بودند. خیلی مهم است که متن آیات کتاب مقدس را با تاریخ اتفاقاتی که در زمان نبی به وقوع پیوسته، مطالعه کرد. مسئله قتل و غارت قوم اسرائیل نه فقط در اشعیاء فصل 42 بلکه در آیات مختلف عهد عتیق توسط انبیاء اعلام شده است. مثلاً اوضاع در زمان اسارت بابل و آشور و قتل عام قوم اسرائیل توسط این دو امپراطوری و نیز توجه داشته باشید که اشعیاء نبی نیز  در همین ایام زندگی می کرد.

در صورتی که شخص بخواهد خارج از زمینه تاریخی و فرهنگی و ادبی متن آیات، تفسیری ارائه دهد، مسلماً می تواند هر گونه که خود مایل است تفسیر کند، اما تفسیر کتاب مقدس اصول خاص خود را دارد.

موفق باشید.

Mar/19/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 185 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر