با سلام دوست عزيزي كه غير تثليثي هستند از من سؤال كردند چرا تعميد شما در نام سه شخصيت است چرا در نام عيسي مسيح تعميد نميگيريد در صورتي كه فقط در يك جاي كتاب نوشته به نام پدر پسر و روح القدس تعميد دهيد و در آن جا منظور از پدر پسر و روح القدس عيسي خودش است ولي چون شاگردان درك نداشتند عيسي اينگونه گفته است؟

تعالیم افراد غیرتثلیثی کاملا" مخالف کلام خداست. تعالیم افراد غیرتثلیثی برگرفته از بعضی آیات منتخب می باشد و نه از کل متن کتاب مقدس. وقتی در اعمال رسولان، رسولان مسیح مردم را به اسم عیسی مسیح تعمید می دادند، مسلما" دستور عیسی مسیح مبنی بر تعمید به نام پدر و پسر و روح القدس اجرا می کردند و این گفته کتاب اعمال رسولان اتفاقا" بیان کننده این موضوع است که آنها مردم را به دستور عیسی مسیح تعمید می دادند و وقتی می گوید به نام عیسی آنها را تعمید می دادند منظور تمییز دادن بین تعمید یحیی و تعمید عیسی بود. تعمید عیسی به نام پدر و پسر و روح القدس بود. شواهد از کلیسای اولیه و پدران کلیسا نیز این تعلیم را تأیید می کند.

اما در باره تعلیم تثلیث می توانید در وب سایت پرپاسخ به صورت بسیار وسیع مطالعه کنید، چون مقالات در این باره بسیار زیاد می باشند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/27/2017 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 642 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر