ملی گرایی یا ناسیونالیسم و ایمان مسیحی

 ابتدا لازم است معنی ناسیونالیسم را مورد دقت بیشتری قرار دهیم.

قابل پذیرش ترین معادل برای ناسیونالیسم در زبان فارسی ، میهن پرستی ست.

 میهن پرستی به معنای پذیرش مطلق صفات ویژه یک ملت اعم از نژاد ، تاریخ ، فرهنگ ، آداب ، سنن و ... است. و سپس ترجیح منافع ملت خویش در برابر منافع سایر ملل در کلیه امور سیاسی و اقتصادی.

البته این ایده در تجربه تاریخ ، سابقه قابل دفاعی از خود بجا نگذاشته است. پذیرش مطلق صفات ، فرهنگ و نژاد یک ملت با خود خطر سوق بسوی نژادپرستی را بهمراه خواهد داشت.

آیا ناسیونالیسم مورد پذیرش مسیحیت است؟ 

الف ) در انجیل متی  28 : 19 و اعمال رسولان 1 : 8 ، فرمان عیسی خداوند برای اعلام مژده نجاتبخش او به تمامی ملل بوده و این نجات مختص قوم و یا ملت خاصی نیست.

ب ) با توجه به حکم محبت به همسایه و دعای برکت برای دشمنان ، نشانه های ناسیونالیسم در ایمان مسیحی کم رنگ می نماید.

همانطوری که تاریخ شخصی و خصوصیات ما در نقشه خدای پدر برای نجات فردافرد مسیحیان در نظر گرفته شده، نقشه او برای نجات جهان نیز با توجه به تاریخ و فرهنگ اقوام و ملل بوده و هست. اما انتهای همه آنان ورود به ملکوت و صلح جهانی خداوند عیسی است.

نوشته: کشیش م. مدبر

May/15/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 157 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر