عید خیمه ها در آئین یهود به چه مناسبتی است؟

          پنج روز بعد از عید کفّاره، عید خیمه ها جشن گرفته می شد (لاویان 23: 34، تثنیه 16: 13). این عید از پانزدهم تا بیست و دوم ماه ادامه داشت و یادآوری مسافرت قوم اسرائیل در بیابان و شکرگزاری برای جمع آوری محصول بود. در این  عید، خیمه ها یا کلبه هایی از شاخه های درختان درست می شد و مردم در آنها موقتاً زندگی می کردند و روزهایی را به یاد می آوردند که اجدادشان در بیابان به سر می بردند. در این روزها قربانیهای زیادی تقدیم می گردید و در پایان آن روز اجتماع فرا می رسید که یوحنا آن را «روز آخر، روز بزرگ عید» می خواند (یوحنا 7: 37) و پایان سال مذهبی می باشد. بعضی از مراسمی که بعد از اعطای شریعت در موقع این عید انجام می شد عبارت بود از پاشیدن آب بر روی مذبح با ظرف طلایی، سرائیدن هلل (مزامیر 113 – 118)، روشن کردن چهار شمعدان بزرگ در حیاط زنان و سرائیدن مزمورهای منتخب.

          در دورۀ بعد از ترک وطن، دو عید دیگر به اعیاد فوق الذکر اضافه شد: عید روشنایی و عید پوریم.

برگرفته از کتاب معرفی عهد جدید

نوشته: مِریل سی تِنی

ترجمه: کشیش طاطه وس میکائیلیان

Jul/29/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 22 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر