تفاوت توبه در اسلام و مسیحیت، درچیست؟

توبه در مسیحیت، عقب گرد کامل نسبت به افکار و زندگی و روش عمل گذشته می باشد و پشیمانی کامل نسبت به آن زندگی و تغییر مسیر کامل. وقتی مسیح زکی باجگیر را ملاقات کرد و زکی توبه کرد، ثمره توبه او این بود که از گرفتن مال مردم دست کشید و هر آنچه از مردم دزدیده بود، چندین برابر برگرداند. به این عمل توبه گفته می شود. یحیی تعمید دهنده در عهد جدید فرمود: توبه کنید و ثمرات شایسته توبه بیاورید. توبه ای که ثمره نداشته باشد و تبدیلی در زندگی شخص ایجاد نکند، در مسیحیت توبه محسوب نمی شود.

حال، شما این توبه را با توبه در اسلام مقایسه کنید.

Mar/18/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 244 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر