آیا یهوشافاط بتکده های روی تپه را خراب کرد یا خیر؟ یهوشافاط یکی از پادشاهان بنی اسرائیل بود وی در دوران سلطنت خود کارهای بیشماری انجام داد و خداوند را با جان و دل خدمت کرد. در زمان حکومت وی روی تپه مجاور اورشلیم بت خانه هایی وجود داشت. در کتاب دوم تواریخ می نویسد که: " یهو شافاط کارهای بسیاری انجام داد از جمله بت های روی تپه را خراب کرد." ولی در کتاب اول پادشاهان می نویسد که او خدمات بسیاری انجام داد ولی فقط بت های روی تپه را خراب نکرد آیا این تناقض نیست؟ " پس خداوند موقعیت سلطنت یهوشافاط را تحکیم نمود... یهوشافاط با دل و جان، خداوند را خدمت می کرد. او بتکده های روی تپه ها را خراب کرد و بت های شرم آور اشیره را درهم شکست. (دوم تواریخ 17: 5) ولی در جای دیگر می گوید: " یهوشافاط در سن سی و پنج سالگی بر تخت نشست و بیست و پنج سال در اورشلیم سلطنت کرد... 43 او هم مثل پدر خود آسا مطابق میل خداوند عمل می کرد به جز در یک مورد و آن اینکه بتخانه های روی تپه ها را از بین نبرد. (اول پادشاهان 22: 42)؟

اگر به ترجمه قدیمی کتاب مقدس مراجعه فرمایید، متوجه خواهید شد که به هیچ عنوان تضادی در این دو آیه وجود ندارد. در اول پادشاهان 3: 2 می خوانیم که قوم یهود به علت عدم وجود معبد یهود در بلندیهای یهودا برای یهوه قربانی می گذرانیدند و یهوشافاط در زمان سلطنتش این بلندیها را که با وجود معبد هنوز وجود داشتند، نابود نکرد، در حالی که آنها را نیز می بایست نابود می کرد، چون دیگر معبد جایگزین این بلندیها شده بود. ترجمه ای که شما در اختیار دارید، متأسفانه ترجمه دقیقی از کلام خدا نیست و به جای اشاره به این بلندیها اشتباهاً از عبارت بتخانه استفاده شده است. یهوشافاط بتکده هایی  را که برای اشیره و بعل بنا شده بودند، مطابق نوشته دوم تواریخ، البته نابود ساخت، اما مکانهایی که جهت گذرانیدن قربانیها برای یهوه در بلندیها بنا شده بود، با وجود معبد، هنوز نگاه داشته بود.

Aug/22/2019 پاسخ 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 223 بازدید 6  

نظرات کاربران


ارسال نظر