آیا شیطان اجازه صدمه زدن به انسان ایماندار را دارد. هم از راه روح یا از راه جسم. اگر امکان دارد توضیح بدهید.

بلی شیطان می تواند به ایمانداران صدمه بزند، اگر ایماندار هشیار و بیدار نباشد و به او مهلت دهد. در اول پطرس 5: 8 می فرماید:

هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس، همچون شیری غران در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد.

در ضمن عیسی مسیح فرمود: اگر دیوها از کسی اخراج شود و خانه قلب تمیز باشد و شخص عیسی مسیح را در آن خانه سلطان و پادشاه قرار ندهد، این دیوها به همراه دیوهای دیگر داخل آن شخص خواهند شد و عاقبت آن شخص از وضعیت اول او بدتر خواهد شد.

پس ایماندار به مسیح نباید میدان نبرد را با میدان بازی اشتباه بگیرد و همیشه هشیار و مراقب باشد و خود را با اسلحه های روحانی مسلح سازد.

 

Apr/19/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 812 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر