روشهای پیشنهادی برای یافتن زوجی مناسب؟

1- تا آنجا که ممکن است از آشنایی های اینترنتی دوری گزینید تا از ضربه های احساسی و عاطفی به دور باشید.

2- نقاط مشترک هر چه بیشتر، در ازدواج موفق، مؤثر می باشند. قومیت، زبان، ایمان مسیحی، فرهنگ، طبقه اجتماعی، تحصیلات و غیره.

3- ازدواج با یک ایماندار به مسیح بسیار حیاتی و مهم است. کلام خدا می فرماید: زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مروید. (2 قرنتیان 6: 14)

4- از رابطه جنسی قبل از تعهد ازدواج دوری گزینید. سعی کنید خود را برای زوج و زوجه خود پاک نگه دارید. کتاب مقدس مخالف رابطه جنسی نیست اما برای آن مرزهایی مشخص کرده و آن مرز، محدوده زندگی در رابطه تعهد آمیز زناشویی می باشد.

5- مسیحیت، با زندگی با زوج یا زوجه، بدون تعهد ازدواج در حضور خدا و کلیسا و خانواده، کاملا" مخالف است. گفته زیبایی در زبان انگلیسی معمول است که چنین می گوید: Real Love Waits (عشق واقعی صبر می کند!)

6- سعی کنید از طریق دوستان کلیسایی و شبانان مختلف که با اعضای خود آشنایی نزدیکی دارند، زوج یا زوجه خود را بیابید.

7- لیستی از انتظاراتی که از زوج یا زوجه رؤیاهای خود دارید، تهیه کنید و بحضور خدا ببرید و برایش مرتباً دعا کنید و اگر واقعاً در این امر جدی هستید، گاهی برای آن روزه نیز بگیرید.

8- در حالیکه در جستجوی زوج یا زوجه خود هستید، زندگی پاک و مقدس را دنبال کنید و با خداوند در مشارکت و مصاحبت دائم باشید و کلام او را مرتبا" بخوانید و از او پیغام بگیرید.

9- مطمئن باشید که خدا شما را دوست دارد و برای آینده شما نقشه های عالی کشیده است.   (ارمیاء 29: 11)

10- این کاملا" در اراده خداست که شما زوج یا زوجه مناسبی را برای خود بیابید. پس به اراده نیکوی او و کلام او اعتماد کنید: (امثال سلیمان 18: 22؛ جامعه 4: 9-12)

10- صبور باشید و به وفاداری خدا شک نکنید. در دعا و جستجو ادامه دهید. مسیح فرمود هر که بجوید خواهد یافت و هر که بکوبد در برویش باز خواهد شد و هر که بطلبد به او داده خواهد شد. (متی 7: 7)

در ضمن فراموش نکنید پس از یافتن همسر آینده تان، ما را هم در شادی خود شریک سازید!

نوشته: کشیش ورژ باباخانی

May/20/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 351 بازدید 9  

نظرات کاربران


ارسال نظر