چگونه می‌توان فرقه‌های غـير کتابمقدسی و گمراه کننده را از ايمان راستين مسيحی تشخيص داد؟

اکثر این فرقه های غیر کتابمقدسی و گمراه کننده از داشتن 1مکاشفه‌ای تازه که تنها بر خود ایشان و بنیانگذاران این مذاهب آشکار شده است سخن می‌گویند و سایر مسیحیان که از عقاید راست دینی مسیحی پیروی می‌کنند را در گمراهی و کجروی می‌بینند و تنها خود را راه نجات و تعلیم صحیح می‌پندارند. 2- معمولاً این فرقه های ضاله دارای کتب و تعالیمی جدا و مجزا بر کتابمقدس می‌باشند. و به الهی بودن و الهامی بودن آن کتب باور دارند. مانند کتاب مورمون در مذهب مورمونیسم که آن را در کنار کتابمقدس الهام الهی می‌دانند. بیاد بیاورید که پولس رسول فرمود" بلکه هرگاه ما هم، یا فرشته‌ای از آسمان ، انجیلی غیر از آنکه ما به آن بشارت دادیم بشما رساند ، اناتیما باد" ( غلاطیان 1: 7 - 9 ) و نیز یوحنای رسول در مکاشفه یوحنا که آخرین کتابِ کتابمقدس است چنین می‌گوید:" زیرا هرکس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود ، شهادت می‌دهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود و هرگاه کسی از کلام این نبوت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدس و از چیزهایی که در این کتاب نوشته است، منقطع خواهد کرد." لذا با توجه به این آیات و روحی که در سرتاسر کلام خدا حاکم است و در قسمتهای مختلف آن دیده می‌شود کاملا آشکار است که مکاشفه الهی کلام خدا از پیدایش تا به مکاشفه به کمال رسیده است و هیچ نوشته و کلام مکاشفه‌ای که بتواند در کنار کلام خدا صاحب اعتبار الهامی باشد از دید رسولان و کلام خدا پذیرفته نیست و مردود وغیر الهی است. 3- غالباً این مذاهب و فرقه ها توسط اشخاصی تاسیس و بنیانگذاری شده‌اند که سابقه درخشان و پر ثمری در زندگی خود نداشته‌اند . همانطوریکه مسیح فرمود :" اما از انبیای کذبه احتراز کنید، که به لباس میشها نزد شما می‌آیند ولی در باطن ، گرگان درنده می‌باشند. ایشان را از میوه‌های ایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از خار و انجیر را از خس می‌چینند؟ همچنین هر درخت نیکو، میوۀ نیکو می‌آورد و درخت بد میوۀ بد می‌آورد. نمی‌تواند درخت خوب میوۀ بد آورد و نه درخت بد میوۀ نیکو آورد. هر درختی که میوۀ نیکو نیاورد ، بریده و در آتش افکنده شود. لهذا از میوه‌های ایشان ، ایشان را خواهید شناخت.( متی 7 : 15 - 20 ) لذا در زندگی و تعالیم بنیانگذاران این مذاهب جعلی می‌توانید میوه‌‌های غیر الهی و در تضاد با تعالیم و زندگی مسیح و رسولان مقدسش را ببینید. بعنوان مثال می‌توان به چارلز راسل اشاره کرد. زندگی چارلز تیز راسل که بنیانگذار فرقه شاهدان یهوه است پر از مفاسد اخلاقی, روابط نامشروع، دروغگویی و سایر موارد ضداخلاقی است که به خاطر آنها بارها وبارها به دادگاهها کشیده شده است و خود نیز برخی از این موارد را در دادگاهها اعتراف نموده است. این موارد خود گواه از درختی است که چنین میوه‌ای را به ارمغان آورده است. 4- تعالیم این فرقه معمولا در موارد اساسی در تغایر و تضاد با عقاید مسیحیت راست دین می‌باشد. می‌توان از جمله این موارد به تعالیمی چون - تثلیث( که توسط شاهدان یهوه و علم مسیحی, فرقه مسیحیان یکتا پرست،jesus only ها رد می‌شود) - الوهیت عیسی مسیح - شخصیت روح القدس و وجود الهی او بعنوان شخصیت سوم تثلیث- رستاخیز بدنی از مردگان- وجود پاداش الهی برای مومنین در آسمان و داوری و جهنم ابدی اشاره نمود. 5- اعتقاد به خرافه و عقاید موهوم و عجیب: مثل ممنوع بودن انتقال خون در شاهدان یهوه - کیفیت مکاشفات و خرافات موهوم در تاسیس مذهب مورمونیسم همچون اعتقاد به اینکه قاره آمریکا سرزمین موعود یهود است و ساکنان بومی آمریکا همان اسباط گمشده اسرائیل هستند-اعتقاد به اینکه فرشته‌ای از آسمان کتاب مورمون را به ژوزف اسمیت بنیانگذار مذهب مورمون داده است- در فرقه یکتاپرستان )(jesus only )باید دانست که این فرقه خود انشعابات فراوانی دارد و برخی از آنها خود را یکتاپرستان مسیحی پینطیکاستی نیز می‌نامند.)عتقاد به اینکه ویلیام برانهام بازگشت مجدد ایلیای نبی است تا دل پسران را به پدران بر طبق نبوت ملاکی متمایل کرده و برگرداند و صاحب قدرت معجزات است و هاله مقدس نورانی بر گرد سر او دیده می‌شده است. علاوه بر موارد فوق موارد جزئی بسیار دیگری نیز وجود دارد که خود گواهی بر غیر الهی بودن و گمراه کننده بودن این مذاهب است . ما تنها در این فرصت کوتاه به 5 مورد برای آشنایی مقدماتی با دیدگاههای کلی و تقریباً مشترک این مذاهب اشاره کردیم  


Jan/18/2016 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 1117 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر