دعا چه اهمیّتی برای ما دارد؟

" آنقدر عشق و علاقه آسماني در نهاد من بوده تا در پی مسيح بروم . بنابراين آن حيات جاودانی را كه هميشه در مغزم بوده فكر می كنم الحال يافته ام." (جاناتان ادواردز)‎ 
‎خدا از ما افراد تحصيلكرده و ‏زيرك يا سخنران مبرز نمی خواهد. بلكه خدا به مردان با ايمان و صميمی كه لبريز از محبت و مهر مسيح شده باشند ‏احتياج دارد‎.‎ ‎
" ‎دعا نيروی نامرئی است كه اگر از خدا باشد در همان شخص بی خدا هم می ‏تواند تاثير عميقی ‏ببخشد‎." (انجمن برادری ويليام كاری‎)
‎ ‎
‎ما نبايد دعا را يك وظيفه و يا سرگرمی برای خود بدانيم . در اين صورت ارزش ‏آنرا كاسته و قلب های ما از مفهوم حقيقی دعا دور خواهد شد‎ / ‎بايد در بهترين ساعات روز، خود را به ‏دعا مشغول سازيم و آنرا از هر برنامه روزانه خود مهم تر و مؤثرتر بدانيم / ‎هر چه ‏باشيم و هر چه مهم باشيم و موفق، اگر دعا در زندگی ما حكم فرما نباشد باز خلاء بزرگی در زندگی ما مشاهده ‏خواهد شد كه پر كردن آن فقط وفقط بوسيلهء دعا است و بس‎.
‎ ‎
‎قدرت دعا بيش از هر نيروی جسمانی است، زيرا دعا ‎و ايمان يگانه ‏عاملی هستند كه انسان را از يأس و نوميدی دور نگاه می ‏دارند. (‎ريچارد نيوتن)‎ 
‎ ‎
‎دعا اتحاد و پيوند با خداست‎ / ‎مردان موفق در اثر دعاهای پی در پی ‏خود، به مقامات بلند روحانی رسيدند‎.
‎ ‎
" ‎اگر يك روز دو ساعت دعا نكنم همان روز تمام پيروزيهای من توسط شيطان از ‏من گرفته می شود.(‎مارتين لوتر)‎
‎ ‎
" ‎كسی كه صميمانه دعا می كند، كسی است كه خدا را خوب فهميده ‏است." (‎مارتين لوتر)‎
‎ ‎
" ‎من بايد هر روز از بهترين اوقات خود را با خدا بگذرانم زيرا وی بالاتر ازهر ‏چيز در زمين است و صلاح نيست كه او را در درجهء پائين قرار ‏دهم."(‎ ‎واعظ بزرگ اسكاتلندی)‎ 
‎ ‎
‎" بدترين روزهای من روزهايی است كه 8 يا 10 ساعت وقت خود را با خدا ‏صرف نكنم. (‎جان وليج)‎ 
‎ ‎
‎ما زمانی در دعا موفق خواهيم شد كه آن چيزی را كه در دعا طلب مي كنيم ‏آمادگی و علاقه اش را داشته باشيم و اگر اينطور باشد آنوقت است كه دعاهای ما به هدف اجابت خواهد ‏کرد‎ .
‎ ‎
‎مرداني كه آغاز بامداد بوسيلهء دعا به ملاقات خدا رفته اند در كارهای روزمرهء ‏خود موفق تر بوده اند، زيرا اگر در همان آغاز روز وی در رأس كارها قرار گيرد، آنوقت است كه او تا آخر روز با ‏ما خواهد بود و ما را ترك نخواهد ‏كرد‎. (رابرت موری ماكهنی)‎
‎ ‎
‎اين نفوذ معنوی دعا است كه انسان را عوض مي كند و به افراد با ايمان و ‏فداكار مبدل می سازد‎ / ‎قدرت دعا هيچوقت زوال پذيرنيست‎ / ‎خيلي ساده است كه ما ‏بتوانيم ‎مغز خود را از دانشهای مختلف دنيا پر سازيم ولي به همان نسبت مشكل است كه در قلب ‏خود ‎چيزهای تازه ای را كه از خدا آمده باشد جای دهيم‎ / ‎هر كس با قلب خود بذری را نكارد ‏هرگز نخواهد توانست باری را از آن بردارد و خرمنی برای خدا بياورد‎.
‎ ‎
‎در كلام خدا و دعا سرّی نهفته است كه ما با عقل خود نمی توانيم آنرا درك نمائيم ‏كه چه وقت و يا چگونه آن اسرار الهی نصيب ما می شود ولی با يك تخلف و سركشی از خدا فوراء مي توانيم تأثير ‏آنرا در حيات خود ‏ببينيم. (‎واعظ اسكاتلندی)
‎ ‎
‎اصولاً يكي از شرايط ورود به مكتب مسيح دعا است كه بدون گذراندن آن هر ‏شخص كه باشد مردود است و لياقت ورود به اين مدرسهء مقدس را ندارد‎.
‎ ‎
‎نجات خدا هيچگاه به قلوب افراد بی دعا راه نمی یابد و روح القدس هيچ وقت از ‏حيات روحانی اشخاصي كه از دعا روگردانند به پرواز در نخواهد آمد‎.
‎ ‎
‎دعاهای سطحی و بدون ژرفا و عمق باعث مرگ روحانی ما ‏می شود.

فرازهایی از کتاب نیروی دعا

Sep/06/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 304 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر