اگر هدف از مسیحی شدن رسیدن به حیات جاویدان و رهایی از عذاب جاودان هست، پس چرا در باغ عدن خدا آدم و حوا را بیرون راند تا نکند از درخت حیات بخورند وهرگز نمیرند؟

انسان در آن وضعیت سقوط کرده با خوردن میوه درخت حیات سرنوشت اسفبارتر بیشتری را برای ما ورق می زد و خدا به خاطر حفظ همه بشر از ابدی شدن وضعیت سقوط کرده، مانع از این شد که از درخت حیات بخورد. در ضمن انسان بدون توبه از گناهانش و قربانی عیسی مسیح نمی تواند به درخت حیات دست یابد.

شاد و پیروز باشید.

Apr/16/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 257 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر