منظور مسیح از اینکه گفت: مادامی که داماد با شما هست نیاز به گرفتن روزه ندارید؛ چه بوده است؟ ارتباط روزه با مثال داماد را اگه امکان دارد توضیح دهید؟

علت اشاره عیسی مسیح به این امر این بود که خدا در عهد عتیق خود را شوهر قوم اسرائیل معرفی می کند و عیسی مسیح در عهد جدید همان خدای عهد عتیق است که ظاهر شده و اکنون داماد یا شوهر کلیسا که قوم جهانی خدا است می باشد و تا زمانیکه او در میان شاگردانش راه می رفت و زندگی می کرد نیازی به نگهداری روزه نبوده و او می فرماید وقتی داماد از شما گرفته شد، آنگاه می توانید روزه بگیرید، یعنی وقتی عیسی مسیح به آسمان نزد خدای پدر صعود کرد، شاگردان و نیز پیروان مسیح می بایست دوباره شروع به روزه گرفتن برای ملاقات با خدا و ادامه کار او می کردند.

Sep/18/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 617 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر