آیا شخصی که یوحنا در رؤیای خود دید، عیسی مسیح است یا نه؟ چون گفته است من اول و آخر هستم. و اگر عیسی مسیح است، چرا خود را به شکل عجیب و کمی ترسناک به شاگرد خود نشان داد؟

بله در کتاب مکاشفه، عیسی مسیح خود را اول و آخر، ابتدا و انتها و الف و ی به یوحنای رسول معرفی می کند و وقتی او خود را پس از جلال یافتنش به یوحنای رسول، در حدود سال 90 میلادی با تمام جلال و شکوهی که داشت ظاهر ساخت، در یوحنا در برابر این همه شکوه و عظمت ترس و احترام عمیق ایجاد شد و یوحنا می گوید: "مانند مرده ای پیش پاهای او افتادم!" و این شکوه و جلال عیسی مسیح، خداوند زنده ما، نه تنها دراین اتفاق، بلکه باز هم در ملاقات با سولس که بعداً تبدیل به پولس رسول شد، مشاهده می شود. وقتی نور پرجلال عیسی مسیح بر سولس تابید و او از ترسش از اسب به زمین افتاد و حتی چشمانش از درخشش نور پرشکوه عیسی مسیح بر او، نابینا شد!!!

Jan/17/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 486 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر