اراده آزاد چیست و چه مقدار ما قدرت انتخاب آزاد داریم آیا کسانی که باید ایمان داشته و نجات پیدا کنند از قبل توسط خداوند انتخاب شده اند و اگر اگوستین در قرن شانزدهم میزیست طرف کدامیک از فرقه های مسیحیت را میگرفت؟

پیروان نظریه کالون و آگوستین و لوتر معتقد به برگزیدگی پیش از بنیاد عالم هستند و پیروان آرمینین معتقد به اراده آزاد. باید گفت که هر دوی اینها نقش به سزایی در نجات ما دارند چه برگزیدگی و چه انتخاب آزاد. و اگر آگوستین در قرن شانزدهم می زیست فکر می کنم باعث اتحاد میان کلیساها می شد تا تفرقه میان آنها.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/14/2017 کلیسا Vrezh Babakhani 1431 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر