فیض سخاوتمند بودن!

" چنانکه در هر چیز ممتازید، در ایمان، در بیان، در معرفت، در شور و حرارت بسیار، و در محبـتتان به ما ـ پس در این فیض بخشندگی نیز گوی سبقت را بربایید. " ( دوّم قرنتیان 8 : 7 ).
حقیقتاً شما چقدر از کلمۀ «فیض» در گفتار روزمرۀ خود استفاده می کنید و یا شنیده اید که دیگران از آن استفاده کنند. «فیض» یکی از پر مصرفترین کلمات در مسیحیت است؛ ولی یکی از مشکلترین کلمات برای تعریف کردن نیز هست. بعنوان مثال کلمۀ «فیض» در عهد جدید از ریشۀ عطایای روح اقدس است که در این شکل بیانگر لطفی مخصوص از طرف خدا و یا توانایی از طرف اوست. از کلمۀ «فیض» بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم، بعنوان قدرت و یا توانایی برای زندگی مافوق طبیعه، یاد می شود.

به همین خاطر است وقتی پولس از کلیسای قرنتس می خواهد که در طرح کمک مالی اش برای کلیساهای تحت جفا در اورشلیم شرکت کنند، می دانسته که این، تنها از طریق فیض خدا محقق می شود. چرا؟ چونکه او از افرادی محدود با منابعی کم می خواسته که با سخاوتمندی هدیه بدهند.
بنابراین در دوّم قرنتیان 8 : 1 ـ 9 کلمۀ «فیض» چهار بار تکرار می شود و در باب نهم درمورد موضوع مشابه، این کلمه دوبار بیشتر، تکرار می شود. بخشندگی از فیض خداست و اگر با قربانی کردن همراه باشد، چقدر با فیض بیشتری همراه خواهد بود. مسیح همین فیض را وقتی با میل خود فقیر شد تا ما دولتمند شویم از خود نشان داد ( دوّم قرنتیان 8 : 9 ).
اگر برای بخشیدن مشکلی دارید و یا در خود با قربانی کردن برای بخشایندگی مقاومت می کنید، از خدا بخواهید تا به شما فیض عطا نماید.
یک نجات دهندۀ سخاوتمند، بایستی شاگردان سخاوتمند نیز داشته باشد.

نوشته: دکتر دیوید جرمایا

ترجمه: آرش

Jun/03/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 193 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر