عید کرناها یا آغاز سال (روش هاشانا) در آئین یهود چیست؟

          سال ملّی یا غیر مذهبی یهودیان در اولین روز ماه تیشری آغاز می شد. در این روز آغاز سال جدید از صبح تا شب در معبد بزرگ سرنا و کرنا نواخته می شد. برعکس عید فصح و عید پنطیکاست، در این عید عدۀ زیادی به اورشلیم نمی آمدند زیرا آن را هم در معبد جشن می گرفتند و هم در کنیسه ها. از کتاب نحمیا (8: 2 – 12) چنین می فهمیم که کسانی که از اسارت برگشتند، این عید را به وسیلۀ خواندن شریعت برای تمام مردم و به وسیلۀ شادمانی دسته جمعی جشن می گرفتند.

برگرفته از کتاب معرفی عهدجدید

نوشته: مِریل سی تِنی

ترجمه: کشیش طاطه وس میکائیلیان

Jul/29/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر