در خصوص داستان مباهله یا مناظره امام هشتم شیعیان با مسیحیان و معجزات و کرامات منسوب به امام شیعه چه می توان پاسخ داد؟

جهت اطلاع شما، هیچ مدارک یا شواهد تاریخی یا باستانی یا علمی موجود نیست که این ادعای شیعیان را صحه بگذارد. و نه تنها این بلکه هیچ سند یا مدرکی از مسیحیانی که در آن دوران می زیسته اند وجود ندارد که حتی اشاره کوچکی به چنین واقعه ای کرده باشند و کاملاً مشهود است که چنین مدعایی، ساختگی و جهت گمراه کردن عده ای ناآگاه می باشد.

Apr/22/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر