دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد، یعنی چه و اینکه من بواسطه عیسی مسیح عادل شمرده شدم؟

1- در باره دعای مرد عادل، کاملاً مشخص است منظور آن این است که وقتی شخصی که با خدا زندگی می کند و با او در راستی و صداقت زندگی می کند و مرتب و مداوم با او رابطه ای زنده دارد، دعای او قدرت زیادی دارد که می تواند در عمل کارساز و قوی باشد و بطرزی مؤثر پاسخ داده شود.

در باره دعای مرد خدا جان ناکس که شخصی در اسکاتلند بود، در تاریخ ذکر شده که ملکه اسکاتلند که اسمش مِری بود، اینچنین گفته بود: " من از دعای جان ناکس بیشتر از چندین لشگر ارتش قوی دشمن هراس دارم!!!"

2- عادل شمرده شدگی توسط عیسی مسیح، به معنای این است که تنها توسط قربانی عیسی مسیح بر صلیب و رستاخیز او از مردگان و پذیرفتن کار تمام شده او بر صلیب و رستاخیزش شخصی که خود را تسلیم این خداوند کرده می تواند از جانب خدا عادل و نیک شمرده شود و در غیر این صورت کلام خدا در باره همه بشر می فرماید: " همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر آمده اند." و نیز می فرماید: "مزد گناه موت (یا مرگ) است." 

در برابر مقیاس و معیار الهی برای قدوسیت، همه بشر ناقص و قاصر آمده اند و تنها عیسی مسیح است که می تواند با قربانی خود بر صلیب و رستاخیزش از مردگان ما را در حضور خدا عادل گرداند و خدای پدر ما را به این وسیله عادل و نیک بشمارد. 

اما باید این را نیز اضافه کرد  که با پوشیدن لباس عدالتی که مسیح برای ما آماده ساخته، می بایست زندگی پاک و مقدسی را نیز دنبال کنیم و به فکر سوء استفاده از این عدالت و نیکی خدا نباشیم و همانگونه که مسیح فرمود، هر که میوه و ثمره نیکو و بجا ماندنی نیاورد، بریده شده و در آتش افکنده خواهد شد!

پیروز باشید.

Feb/11/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 375 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر