كسي كه نا خواسته معيوب است چرا ناپاك است و نبايد قرباني تقديم كند؟ درصورتي كه ناخواسته معيوب بوده؟ لاويان٢١

تمام این فرامین، نگاهی به آینده داشتند که می بایست عیسی مسیح بیاید و خود را به عنوان قربانی کامل و بی عیب بگذراند. در واقع با بیان این مطلب که هیچ شخص معیوب و بیماری نمی بایست قربانی بگذراند، اشاره ای بود به عیسی مسیح که قربانی کامل و بی عیب خدا بود. این را توجه داشته باشید که در تورات موسی بسیاری از احکام و فرایض به منظور نظر به آینده و نگاه به آمدن نجات دهنده موعود یا بره کامل و بی عیب خدا بود. از قربانیها گرفته تا کسانی که قربانیها را تقدیم می کردند و کاهنان و کاهنان اعظم و معبد و عیدها و مراسم مختلف، همه و همه اشاره به شخص عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده آتی بود.

Jun/10/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 146 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر