از نظر کتاب مقدس چرا خانم ها نباید بشارت بدهند؟

در هیچ جای کتاب مقدس چنین مطلبی وجود ندارد که خانمها اجازه ندارند بشارت دهند. زن سامری بشارت داد و کتاب مقدس، این عمل او را تحسین می کند و حتی زنان بسیاری در عهد جدید و تاریخ کلیسا مشغول بشارت بوده اند.

در زیر لینک دو مقاله در باره مقام زنان از دیدگاه کتاب مقدس را از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/e22e7e02-6758-4d8d-91cf-f1a9f4cbda19

و مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/ae84e11d-e7a5-4d8e-a1b6-93086149ef7b

Jun/08/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 144 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر