شعری از بزرگمهر وزیری: معبد مِهرِ تو شد

 

" معبد مِهرِ تو شد ، كِشورِ ايرانِ من "

 

نام مسيحایِ من ، قدرت ايمان من

قدرت ايمان من ، نام مسيحای من

نام مسيحای من، معجزه زندگيست 

معجزه زندگيست نام مسيحای من

جلوه ايمان من ، چهره عيسای ماست 

چهره عيسای ماست ، جلوه ايمان من

روح خداوند من ، در دل و جان های ماست 

در دل و جان های ماست ، روح خداوند من

نام مسيحای من ، رامشِ دل های ماست 

رامش دل های ماست ، نام مسيحای من

مِهر مسيحای ‌من ،شعله پايندگيست 

شعله پايندگيست ، مِهر مسيحای من

" يوسفِ كَنعان من ، مِصر و مَلاحت تُراست 

مصر و ملاحت تُراست ، يوسف كنعان من " *

كشور ايران من ، معبد مهر توشد 

معبد مهر تو شد ، كشور ايران من

نام مسيحای من،  دور كُنَد ديو را 

دور كُنَد ديو را ، نام مسيحای من

شعری از: بزرگمهر وزیری

*  اين بيت منسوب به حافظ است  

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 133 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر