12 دلیل برای کریسمس؟

1. « از این جهت من متولد شدم و بجهت این در جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم.» ( یوحنا 18 : 37 ).
2. « از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.» ( اول یوحنا 3 : 8 و عبرانیان 2 : 14 ـ 15 ).


3. « تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه مریضان؛ و من نیامدم تا عادلان را بلکه تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم.» ( مرقس 2 : 17 ).
4. « پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد.» ( لوقا 19 : 10 ).
5. « پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود بلکه خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند.» ( مرقس 10 : 45 ).
6. « خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد، تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنکه پسرخواندگی را بیابیم.» ( غلاطیان 4 : 4 ـ 5 ).
7. « خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.» ( یوحنا 3 : 16 ).
8. « خدا پسر یگانۀ خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم.» ( اول یوحنا 4 : 9 و یوحنا 10 : 10 ).
9. « این سخن امین است و لایق قبول تامّ که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد.» ( اول تیموتاؤس 1 : 15 ).
10. « این طفل قرار داده شده، برای افتادن و برخاستن بسیاری از آل اسرائیل و برای آیتی که به خلاف آن خواهند گفت.» ( لوقا 2 : 34 ).
11. « مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم.» ( لوقا 4 : 18 ).
12. « عیسی مسیح خادم ختنه گردید بجهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند و تا امّتها خدا را تمجید نمایند.» ( رومیان 15 : 8 ـ 9 و یوحنا 12 : 26 ).

 

برگرفته از وب سایت www.desiringgod.org

جمع آوری: آرش

25 دسامبر 2002

Sep/07/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 6764 بازدید 18  

نظرات کاربران


ارسال نظر