آیا درسته بگیم خدا در عهد عتیق پدر بوده و در عهد جدید پسر و روح قدوس نیز به کمک انسان میان؟

خیر این نوع تعلیم و آموزه مخاللف تعلیم کلام خدا می باشد و مسیحیت راست دین، باوری به چنین اعتقاد ندارد.

برای شناخت کامل آموزه تثلیث لطفاً به لینکهای زیر در وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید:

لینک اول:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/d5cf3e82-cfe5-4408-b9e2-86e25efbb1e9

لینک دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/2d70c194-66ba-417c-832d-881509f98e4c

لینک سوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/04f112b9-877b-462e-81cd-ab552ed89689

لینک چهارم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/d975e6ea-93a9-4a8b-887b-db094d87fef8

و مقالات بسیار دیگر در وب سایت پرپاسخ دات کام.

Jun/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 343 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر