تفسیر حکایت باغبانهای ظالم در انجیل مرقس فصل 12 : 1- 11چیست ؟

در این حکایت عیسی مسیح خطاب به رهبران و قوم یهود صحبت می کند: 

صاحب باغ خدای پدر است و باغبانان و دهقانان که در باغ کار می کنند، رهبران قوم یهود می باشند. نوکرانی که صاحب باغ فرستاد، همان انبیاء یا پیامبران بودند که بعضی از آنها را زدند و کشتند. پسر صاحب باغ، عیسی مسیح می باشد. عیسی مسیح در این حکایت از مرگ خود پیشگویی کرد و در حقیقت فرمود شما پسر یگانه صاحب باغ را هم خواهید کشت. اما صاحب باغ خواهد آمد و باغبانان و دهقانان را داوری خواهد کرد و این باغ را به دیگران خواهد سپرد. منظور از دیگران، قومهای غیریهود می باشد که پس از مرگ و برخاستن عیسی مسیح و نزول روح القدس بر شاگردان انجیل و پیام خوش آن به قومهای غیریهود نیز رسید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/16/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 651 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر Ali

    با سلام مرسی از پاسخ بسیار خوب شما


ارسال نظر