مسیح خداوند زمانیکه از یحیی در رود اردن تعمید گرفت و کبوتری بر روی ایشان قرار گرفت 1_ آیا این یک نشانه برای یحیی بود که مسیح را بشناسد؟ 2-یا این روح القدس بود که وارد بدن عیسی مسیح شد تا ایشان پیام خود را آغاز کنند؟3_ آیا مسیح در زمان خدمت از ذات الاهی خود برای معجزات استفاده میکردند یا از طریق روح القدس از پدر می طلبیدند؟4_آیا این درسته که میگن مسیح وقتی انسان شد از نیروی الاهی خود استفاده نمی کرد بلکه از روح القدس بهره می برد؟

در تعمید عیسی عده زیادی شاهد تعمید او بودند و نزول روح القدس بر مسیح به شکل کبوتر به منظور تأئید خدمت او و پسر خدا بودن او بود، تا نه فقط یحیی بلکه جماعتی نیز که آنجا بودند، از رابطه بین پدر و پسر و روح القدس آشنا شوند.

عیسی مسیح از ازل وجود داشته و تا ابد وجود دارد و پدر در پسر و پسر در روح القدس و بالعکس نیز می باشند و عیسی مسیح با قدرت الهی خدمت می کرد و هم پدر و هم روح القدس در خدمت او شریک بودند. عیسی مسیح همه خدماتش را در اطاعت از پدر با پری و همکاری روح القدس انجام می داد. پدر و پسر و روح القدس سه شخصیت مجزا می باشند اما با هم اتحاد ناگسستنی ازلی و ابدی دارند. عیسی مسیح بر زمین از بدو تولد، خدای کامل و انسان کامل بود و همه خدمات و معجزات خود را هم با استفاده از الوهیت خود و هم با استفاده از انسانیت خود انجام می داد. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/13/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 487 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر