اگر کسی را نبخشیده ایم آیا می توانیم در شام خداوند شرکت کنیم؟

در باره شام خداوند بسیار مهم است که کشیش یا شبان کلیسای خانگی حتما توضیح دهند که اگر کسی با شخص دیگر کدورت دارد و او را نبخشیده، تا زمانیکه با او صلح نکرده و نبخشیده نمی توانند در شام خداوند شرکت کنند. بسیار مهم است که در زمان شام خداوند رابطه ما با دیگران و رابطه ما با خدا در شفافیت کامل باشد و خود را زیر پوشش خون مسیح بیاوریم. بدون بخشش شرکت در شام خداوند شرکت با ناشایستگی می باشد و عواقب منفی نیز دارد. پولس رسول می فرماید اگر کسی ناشایسته در شام خداوند شرکت کنند یا مریض می شود یا ضعیف و یا حتی خواهد خوابید ( واژه دیگری است برای مرگ ایمانداران)(اول قرنتیان 11: 30).

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jul/15/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 1836 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر