آیا سه شخصیت تثلیث، واحد هستند یا مجزا؟

سه شخصیت تثلیث در ضمن استقلال شخصیتی که دارند، با هم یک هستند و یک ذات دارند. هر شخصیت یعنی پدر و پسر و روح القدس دارای شخصیتهای مختلف می باشند ولی در ذات یکی هستند. این مسئله به هر حال به ذات خدا مربوط می شود و برای ما انسانها با هوش و فهم محدود قابل تجزیه و تحلیل نمی باشد و همچنان بصورت راز الهی باقی می ماند و این کلام خداست که می تواند به ما بگوید خدا چگونه است، نه اینکه ما تصمیم بگیریم که خدا در ذات چگونه است. کلام خدا به تأکید در مورد این سه شخصیت الهی صحبت می کند و نشان می دهد که پدر و پسر و روح القدس دارای سه شخصیت مستقل می باشند، ولی در ضمن وحدت خود را حفظ می کنند.

Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 841 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر