اول قرنتیان 6: 16 آیا نمی‌دانید کسی که با فاحشه‌ای می‌پیوندد، با او یک تن می‌شود؟ زیرا نوشته شده است: «آن دو یک تن خواهند شد.» آیا منظوراز فاحشه، شیطان وارواح شریراست یامنظور افراد بدکاره است؟

در متنی که از کتاب مقدس اشاره کرده اید، منظور از فاحشه همان روسپی ها و افرادی می باشند که با آنها مرتکب زنا می شوند و منظور این آیه، زنا یا فحشا با شیطان یا ارواح شریر نمی باشد. بهترین روش برای تفسیر متن کتاب مقدس، توجه به زمینه متن می باشد یعنی آیات قبلی و بعدی را نیز با آن متن مطالعه کنیم. در اکثر موارد این مسئله ما را کمک می کند تا در تفسیر هیچ اشتباهی نکنیم.اگر به دو آیه بعدی اول قرنتیان 6: 16یعنی آیه18  توجهی بکنیم، متوجه می شویم که می فرماید: " از زنا بگریزید. هر گناهی که آدمی می کند بیرون از بدن است، لکن زانی بر بدن خود گناه می ورزد!" پس با توجه به این متن کاملا" روشن است که پولس رسول در این متن منظورش رابطه نامشروع جنسی با زن یا مردی دیگر می باشد.

پاینده باشید.

Aug/30/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 583 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر