آسمان جدید و زمینی جدید، یعنی چه؟

خیلی از مردم تصوری غلط از بهشت واقعی دارند. مکاشفه 21-22 به ما تصویری از آسمان و زمینی جدید با جزئیات می دهد. بعد از وقایع زمانهای آخر، آسمان و زمین فعلی کنار می روند و با آسمانی جدید و زمینی جدید جایگزین می گردند. جای اقامت ابدی ایمانداران، زمینی جدید است. زمین جدید "بهشتی" است که ما تا ابد در آن خواهیم زیست. زمین جدید همان جایی است که اورشلیم جدید، شهر آسمانی در آن قرار دارد. در شهر جدید است که دروازه ها از مروارید و خیابانها از طلاست. بهشت- زمین جدید- مکانی حقیقی و فیزیکی است که ما در آن با بدنی پر جلال سکونت خواهیم کرد (1 قرنتیان 15: 35-58). این مسئله که بهشت در ابرهاست، کتاب مقدسی نیست. این مسئله که روح ما در بهشت پرواز می کند هم کتاب مقدسی نیست. بهشتی که ایمانداران آنرا تجربه می کنند، کره ای کامل و جدید خواهد بود که ما در آن ساکن خواهیم شد. زمین جدید از گناه، شریر، مرض، عذاب، و مرگ آزاد خواهد بود. احتمالاً آن شبیه دنیای فعلی خواهد بود، یا حتی بازسازی و خلق دوباره زمین، اما بدون لعنت و گناه. آسمانی جدید چطور؟ مهم است که بیاد داشته باشیم که در فکر قدما آسمانها به آسمان و فضای بیرونی زمین گفته می شد، و جایی که خدا در آن سکونت داشت. بنابراین، وقتی مکاشفه 21: 1 به آسمانی جدید اشاره می کند، احتمالا اشاره می کند که تمامی دنیا دوباره سازی می شود – زمینی جدید، آسمانی جدید، کهکشانی جدید. بنظر می آید که بهشت خدا هم بازسازی می شود، تا به همه چیز در جهان شروعی تازه بدهد، چه روحانی و چه جسمانی. آیا ما به آسمانهای جدید دسترسی داریم؟ احتمالاً، اما ما باید صبر کنیم تا اینرا خود دریابیم. بیایید به کلام خدا اجازه بدهیم درک ما از بهشت را آنطور که می خواهد شکل دهد.

منبع: www.gotquestions.org 

 

Jan/18/2016 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 763 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر