مدافع برجسته مسیحی: ویلیام پلی

در دوره ای که علم بسیار مورد تکریم قرار می گرفت درحالیکه وحی و الهام مورد تحقیر واقع می شد، خدا ویلیام پلی(William Paley)  را بلند کرد (1743-1805). او پس از تحصیل مدرک ریاضیات خود از دانشگاه کمبریج، به ایجاد تاثیر گذارترین مباحثه تاریخی خود درباره برهان طرح برای اثبات وجود خداوند پرداخت. او درحالیکه از یک بیماری که باعث ضعف و ناتوانی اش شده بود رنج می برد، کتاب ((الهیات طبیعی)) را نگاشت که در آن طرح پیچیده طبیعت را با پیچیدگی یک ساعت مقایسه می کند. اگر فردی بر روی زمینی راه رود و پای آن بر روی ساعتی بلغزد، ممکن است که گمان کند که آن ساعت طراحی داشته حتی اگر قبلا هرگز ساعتی ندیده باشد. پس چقدر بیشترکسانی که ساخت  چیزهای با ارزشتری مانند چشم را بررسی می کنند بی شک وجود یک استاد ماهر را استنباط می کنند. بسیاری معتقدند که دیوید هیوم و چارلز داروین قطعا این برهان را از نظر فلسفی و علمی رد کردند. اما برهان طرح پلی مجددا بازگشت کرد. ریاضیدان و فیلسوف ویلیام دمبسکی اخیرا ثابت کرده است که استنتاجها طرح از نوع ساعت و سازنده ساعت را می توان به طور مشروع و به طور فلسفی ایجاد کرد. همچنین مایکل بهه(Michael Behe)  زیست شناس نسخه علمی جدید و قدرتمندی از برهان را با جعبه سیاه داروین ارائه کرده است. پلی(Paley) همچنین ((نمایی از شواهد مسیحیت)) ارائه داده که به دفاع ازصحت معجزات کتاب مقدس پرداخته است. برخلاف معجزاتی که از منابع دیگر ذکر شده اند، شخصیت نورانی و درخشان مسیح و اشتیاق رسولان در جان دادن درراه پیغام مسیح بر معجزات کتابمقدس صحه می گذارند. پلی(Paley) ، در جریان آئین دفاعیاتی مسیحی، همچنین به نبوتهای تحقق یافته به عنوان دلیلی بر اعتماد به کتاب مقدس اشاره کرده است.   نویسنده: تد گابال ترجمه: الهام ربیع نژاد  


Jan/18/2016 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1118 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر