انسانهایی که خبر خوش انجیل رو نشنیدند تکلیفشان در روز داوری چگونه است؟ ( با توجه به جمعیت 7 میلیاردی کره زمین).

کلام خدا باید در اختیار همه قرار گیرد و تقربیاً به همه زبان های شناخته شده، ترجمه شده، ولی ممکن است بسیار کسانی باشند که هنوزپیغام انجیل را نشنیدند یا نهفمیدند. مسئولیت این امر حیاتی بر دوش ماست و اگر احتمالاً در بعضی جاها کسانی باشند که نشنیده باشند، خداوند مطابق شریعت ایشان با آنها برخورد خواهد کرد. البته این موضوع اندکی پیچیده است، ولی عدالت خدا واضح و آشکار است.

عیسی مسیح فرمود حکمی که در زمان داوری از مردم خواهد شد، این خواهد بود که چرا به پسر خدا ایمان نیاوردند. در واقع عیسی مسیح می فرماید حکم خدا و داوری او بر افراد در باره کارهای نیک و بد ایشان نخواهد بود بلکه انتخاب عیسی مسیح یا عدم پذیرش او، منجر به حیات جاودانی یا هلاکت خواهد بود. اما درباره کسانی که پیغام انجیل را نشنیده اند، تلاش همه ما مسیحیان این است که بنوعی به افرادی که نشنیده اند، پیغام خبر خوش انجیل را به آنها برسانیم و برای همین مسیحیان از جان خود می گذرند و در دورافتاده ترین مکانهای دنیا می روند و این خبر خوش را می رسانند. اما اگر کسی پیام را نشنید و وفات یافت، سؤالی است احتمالی، که جوابهای زیادی دارد و یکی از این جوابها این است که بعضی از این افراد در آخرین لحظات زندگی خود، از طریق خوابها یا رؤیاها با نجات عیسی مسیح آشنا شده اند و شکوه و جلال مسیح را دیده اند و ایمان آورده اند و نیز بهتر است درباره احتمالاتی که خود هیچ درباره آنها آگاهی نداریم قضاوت نکنیم و مهم این است که بدانیم، می بایست خبر خوش را بطرزی اضطراری به مردم دنیا برسانیم و هر نوع کوتاهی در این امر باعث هلاکت مردم خواهد شد. آنچه از کلام خدا مشخص است این است که داوری به خاطر ایمان یا عدم ایمان به عیسی مسیح خواهد بود و این مسئله تعیین کننده مکان ابدیت ما خواهد بود.

Jun/05/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 175 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر