شما درپاسخ به بنده گفتید این ما نیستیم که تعیین می کنیم کدام یک از قسمت های کتاب مقدس تحریف شده یا نشده، بلکه باید اسناد تاریخی و کسانی که در این زمینه تخصص دارند تعییین کنند. من فعلاً نمی خواهم درباره این موضوع بحث کنم! بحث من فعلاً درباره باب 42 اشعیاء آیه 13 است که می گوید: " خداوند مثل صاحب شجاعت بیرون می آید ومانند مرد جنگی غیرت خود را به حرکت آورده خروش نموده نعره خواهد زد وبر دشمنان خود غالب خواهد شد." می خواهم بدانم این آیه چه ربطی دارد به مسیحی که به اعتقاد شما اوراکتک زدند وبه صلیب کشیدند؟

فراموش نکنید که عیسی مسیح شیر یهودا و سردار لشگر آسمانی نامیده شده و نیز کسی که همیشه برای ما در برابر نیروهای تاریکی و شرارت می جنگد و شمشیر دو دمه تیز را در دست دارد! جهت روشن شدن این مطلب، لطفاً به آیات زیر مراجعه کنید:

یوشع 5: 14، مکاشفه 5: 5، اول سموئیل 17: 47، مکاشفه 2: 12و...

موفق باشید.

Mar/17/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 207 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر