معنای نخست زاده آفریدگان بودنِ عیسی مسیح چیست؟

پولس رسول در رساله اش به کلیسای واقع در شهر کولسی توصیف سؤال برانگیزی در باره عیسی مسیح مطرح می کند. در این رساله او رابطه مسیح را با خدای پدر و آفرینش توضیح می دهد. برخی وجود دارند که توصیف پولس از مسیح به عنوان نخست زاده آفریدگان را به این معنا برداشت می کنند که عیسی آفریده شده است و نه ازلی است، نه خدا. به هر ترتیب چنین آموزه ای با بقیه کتاب مقدس مغایرت دارد. عیسی نمی تواند هم آفریننده و هم آفریده باشد، یوحنا فصل اول، او را آفریدگار یا خالق معرفی می کند. بگذارید نظری دقیق تر به قسمتی که عیسی را نخست زاده معرفی می کند، بیاندازیم.

کولسیان 1: 15 الی 21:

و او صورت خدای نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان. زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات؛ همه بوسیله او و برای او آفریده شد. و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد. و او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتدا است و نخست زاده از مردگان تا در همه چیز او مقدم شود. زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پری در او ساکن شود،  و اینکه بوساطت او همه چیز را با خود مصالحه دهد، چونکه به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد. بلی بوسیله او خواه آنچه بر زمین و خواه آنچه در آسمان است. و شما را که سابقاً از نیت دل در اعمال بد خویش اجنبی و دشمن بودید، بالفعل مصالحه داده است."

عیسی خداست

رابطه مسیح با پدرش با عبارت " صورت خدای نادیده" آغاز می شود. کلمه "صورت" که به معنای کپی یا شباهت می باشد، بیان کننده الوهیت مسیح است. این کلمه بیشتر از همسانی یا نمایندگی معنا می دهد. او خداست! اگر چه او انسان شد، اما او دقیقاً دارای طبیعت پدرش می باشد (عبرانیان 1: 3).

"کلمه" ذکر شده در یوحنا 1: 1 یک شخص الهی است و نه یک اختلاس فلسفی. در تجسم، خدای نادیدنی در مسیح قابل رؤیت شد و الوهیت با بشریت پوشیده شد (متی 17: 2). خدا در مسیح، قابل رؤیت، شنیدنی، ملموس، قابل شناخت و در دسترس ما قرار گرفت. هر آنچه خدا هست، مسیح نیز هست.

 

عیسی خداوند آفرینش

عبارت " نخست زاده تمامی آفریدگان" سخن از ازلی بودن مسیح به میان می آورد. او آفریده نیست بلکه آفریدگار ازلی و ابدی (یوحنا 1: 10). خدا جهان را توسط مسیح آفرید و رهایی بخشید (عبرانیان 1: 2-4).

توجه داشته بااشید که عیسی نخست زاده نامیده شده و نه نخست آفریده. عبارت "نخست زاده" (کلمه یونانی “prototokos”) به معنای اولویت یا ارجحیت می باشد. در فرهنگ قدیم خاور نزدیک، نخست زاده الزاماً اولین فرزند محسوب نمی شد. نخست زادگی اشاره به مقام و رتبه داشت و نه به ترتیب ولادت. نخست زاده میراث و رهبری را به دست می آورد.

پس نتیجه این است که این عبارت بیان کننده اقتدار و حاکمیت مسیح بر آفرینش یا خلقت می باشد. پس از برخیزانیدن عیسی از مرگ، خدا به او اقتدار بر زمین بخشید (متی 28: 18). عیسی دنیا را آفرید و دنیا را نجات بخشید و بر دنیا حکومت می کند. او در رأس آفرینش و قائم به ذات و ازلی است.

در نهایت، عبارت نخست زاده، اشاره به مسیحای موعود بودن او می کند: " من نیز او را نخست زاده خود خواهم ساخت، بلندتر از پادشاهان جهان." (مزمور 89: 27).

عیسی خداوند شش بار به عنوان نخست زاده خدا اعلام شده است (مراجعه شود به: رومیان 8: 29؛ کولسیان 1: 15، 18؛ عبرانیان 1: 6؛ 12: 23؛ مکاشفه 1: 5). این آیات بیان کننده ازلی بودن، حاکمیت  و اقتدار و نجاتی که مسیح عطا می کند، می باشند.

بنابرین، عبارت " نخست زاده" مدعی برتری مسیح بر همه چیز می باشد. او به عنوان پسر ازلی و ابدی خدا، عالم را آفرید. او حاکم آفرینش است!

 

منبع مقاله: www.gotquestions.org

ترجمه: کشیش ورژ باباخانی

منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر در این موضوع به زبان انگلیسی:

God the Son Incarnate: The Doctrine of Christ by Stephen Wellum

 

Jan/29/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 340 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر