در انجیل یوحنا باب ۲۱ آیه ۱۲ چرا شاگردان در شناخت عیسی شک داشتند .مگر آنها چهره عیسی مسیح را نمی دیدند ؟

در آیه ای که قید کرده اید اتفاقا" می نویسد که شاگردان یقین داشتند که این خود عیسی مسیح است و شک نداشتند. سؤال شما در این مورد باعث تعجب بنده شد!!! حتما" سوء تفاهمی برای شما در این آیات پیش آمده.

شاد و پیروز و سربلند باشید.

Sep/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 259 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر