آیا زنان می تونن رئیس جمهور یا پادشاه بشن؟

اینکه زنان می توانند رئیس جمهور یا ملکه شوند، امری است که مربوط به قوانین کشورهای مختلف است و با توجه به اینکه ما مسیحیان کشور خاصی را در اختیار نداریم و به دنبال کشورگشایی و بدست آوردن حکومت کشوری نیز نیستیم بلکه هدف ما گسترش پادشاهی خداست، مسیحیت در این مورد چیزی برای گفتن ندارد.

Apr/13/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 176 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر