آیا آدم و حوا را بعد از سقوط در ملکوت می بینیم و یا آیا یکی از آنها را خواهیم دید؟

درباره این مطلب، بنده شخصی نیستم که صلاحیت داشته باشم و نیز نمی توانم حکمی صادر کنم، و این خداست که داور زندگان و مردگان است. اما از ظاهر قضایا چنین به نظر می آید که خدا گناهان آنها را با کفاره قربانی ای که قبل از خروج آدم و حوا برای آنان انجام داد و سمبلی بود از قربانی بره ابدی خدا، یعنی عیسی مسیح و نیز اینکه آنان فرزندی چون هابیل خداترس را تربیت کردند و او را ترغیب به پیروی از خداوند کردند، نشان می دهد که زندگی ایمانی را تا حدودی دنبال کرده بودند. همه این شواهد می تواند نشان دهنده این باشد که خدا به احتمال قوی آنها را در آسمان پذیرفته. اما باز هم همان سؤال باقی می ماند که آیا ما داور آدم و حوا هستیم یا خدای عادل و قدوس و پاک و با محبت؟

Feb/20/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 234 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر