أيا شخصي كه إيمان اورده به مسيح و در حال حاضر خودش را يك مسيحي می داند ولي تعميد نگرفته ميتواند بشارت بدهد؟ 2-آيا كسي که تعميد نگرفته ولي ايمان آورده مي تواند خود را مسيحي بداند؟

 

از لحظه ای که شخص به عیسی مسیح ایمان می آورد و او را پیروی می کند، چه تعمید گرفته باشد و چه تعمید گرفته نباشد، شاهد مسیح می باشد و می تواند در باره کاری که مسیح در زندگی او کرده است شهادت دهد.

تعمید امری مهم در شروع زندگی مسیحی است و کسی که تعمید نگرفته می بایست هر چه زودتر در تلاش برای گرفتن تعمید باشد.

موفق باشید.

کشیش ورژ باباخانی

Nov/10/2017 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 462 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر